Преглед на файлове

Add health check to pgsql docker image

master
Jan Dittberner преди 8 месеца
родител
ревизия
dc96c9472b
променени са 3 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
 1. +2
  -0
    .dockerignore
 2. +1
  -0
    .gitignore
 3. +1
  -0
    pgsql/Dockerfile

+ 2
- 0
.dockerignore Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
.git
.idea

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
.idea/

+ 1
- 0
pgsql/Dockerfile Целия файл

@@ -13,6 +13,7 @@ EXPOSE 5432
VOLUME /var/lib/postgresql/
COPY pg_hba.conf /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf
COPY startup.sh /srv/
HEALTHCHECK CMD pg_isready -d postgres

ENTRYPOINT ["dumb-init"]
CMD "/srv/startup.sh"

Loading…
Отказ
Запис